Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Jelikož se obchodní společnost I.KRKONOŠSKÁ REALITNÍ spol. s.r.o., IČ 620 25 635, se sídlem: Pražská 88, 541 01 Trutnov, kontaktní email: info@krkonose-reality.cz, snaží neustále zlepšovat nabízené služby a nabízet svým zákazníkům co nejlepší servis, potřebuje nakládat s osobními údaji zákazníka nad rámec nakládání nutného pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností správce, proto žádá zákazníka o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s níže uvedenými zásadami.

1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“.

2. Správcem ve smyslu Nařízení je obchodní společnost I.KRKONOŠSKÁ REALITNÍ spol. s.r.o., IČ62025 635, se sídlem Pražská 88, 541 01 Trutnov, kontaktní e-mail: info@krkonose-reality.cz, dále jen „Správce“.

3. Souhlas s použitím osobních údajů k níže vymezeným účelům uděluje zákazník ve snaze přispět ke zlepšení služeb správce výslovně a dobrovolně, a to na dobu maximálně 5-ti let ode dne jeho udělení, přičemž svůj souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

4. Udělením souhlasu se zpracováním zákazníkem poskytnutých osobních údajů, a to zejména firmy, IČ, DIČ, jména, příjmení, poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla,  jakož i případné další zákazníkem poskytnuté údaje (dále jen „osobní údaje“). Zákazník jakožto subjekt údajů, výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. zejména pro nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu.

5. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.

6. Veškeré osobní údaje budou užívány primárně pro vnitřní potřebu správce a třetím osobám budou poskytovány pouze v případech, realizace obchodního případu.

7. Takto budou údaje předávány pouze a jenom v nezbytném rozsahu, přičemž správce zabezpečí jejich další zpracování v souladu s Nařízením, aby byla v maximální míře šetřena práva zákazníka.

8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.

9. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že případné chyby v uvedení osobních údajů nemohou jít k tíži správce.

10. Zákazník má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi či oprávněnými zájmy správce. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

11. Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování a profilování, a to zejména z důvodu zlepšení služeb a vytváření nabídky dle potřeb zákazníka.

12. Správce nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným, než uvedeným účelem, pokud je již nezpracovává z jiného zákonného důvodu.

13. Zákazník má právo žádat Správce o potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.

14. Správce může požadovat po zákazníkovi úhradu administrativních nákladů potřebných k vyhotovení dalších kopií zpracovávaných osobních údajů.

15. Zákazník jakožto subjekt údajů poskytuje správci své osobní údaje k dalšímu zpracování dobrovolně.

16. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat, a to emailem, nebo písemně, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

17. Na udělení či neudělení souhlasu není vázáno plnění smlouvy ze strany správce, či jakékoli omezení sjednaných služeb.

18. V případě jakékoli nejasnosti či dotazů k nakládání s osobními údaji má zákazník možnost kontaktovat správce prostřednictvím kontaktního e-mailu info@krkonose-reality.cz, popřípadě výše uvedeného sídla.